Private og kommunale natur- og gårdsbarnehager – sammen for kvalitet

Årsmøtet i NNG vedtok denne resolusjonen som innspill til den pågående debatten om finansiering og økonomi i barnehagesektoren.

Private og kommunale natur- og gårdsbarnehager – sammen for kvalitet

Det har bredt seg en stor debatt rundt finansiering og utbytteforbud i barnehagesektoren.Dra lenken eller filene hit

Slipp filene her

Slipp lenken her

Årsmøtet for Nettverk for natur- og gårdsbarnehager mener at denne debatten er unyansert. En slik splitt- og hersk-retorikk basert på lav kompetanse om fakta rundt kvalitet, finansiering og økonomi i norske barnehager er ikke heldig for verken private eller kommunale barnehager.

Et forbud mot utbytte løser nemlig ikke det som av mange oppfattes som problemet, nemlig at enkeltstående barnehager blir kjøpt opp av store konsern. Det oppleves som uoversiktlig og gir frykt for at tilskudd kan ende opp som utbytte til utenlandske eiere. Denne utfordringen må løses på annet vis, uten å ta livet av de mindre og enkeltstående barnehagene. La oss løse utfordringene uten å samtidig lukke døra for viktige arbeidsplasser, i stor grad lokalisert i distriktene.

God kvalitet er helt avgjørende for barnas trivsel og utvikling i barnehagen. NNG er for et mangfold av barnehager som har det til felles at de leverer tjenester med god kvalitet, der omsorg, lek og læring er i sentrum. Utviklingen i barnehagesektoren fra stor underdekning til tilnærmet full barnehagedekning har skjedd takket være gode bidrag fra offentlige og private aktører. Rundt om i Norge har vi mange grundere som driver barnehager basert på lokale muligheter og ressurser.

Det er helt nødvendig og smart at vi lar privat næringsliv og offentlige aktører samarbeide for å løse viktige samfunnsoppgaver. Det blir ikke bedre tjenester av å nekte privat næringsliv og gründere å bidra med gode velferdstjenester.

Dagens finansieringsordning er slik at det er kommunens kostnader til barnehagedrift som er grunnlaget for hvor høyt tilskuddet til de private barnehagene i kommunen er. Det i seg selv er uheldig, da mange kommuner vil redusere kostnader til egne barnehager for i neste omgang å redusere utgifter til private barnehager. Gi oss en ny finansieringsmodell som tar utgangspunkt i nasjonal sats, som sikrer kontroll over tilskuddene, og som samtidig gir incitament for kvalitet og utvikling.