Manifest

Nettverk for Natur- og Gårdsbarnehager i Norge skal fremme en bærekraftig pedagogikk og har definert verdier og tradisjoner nettverket står bak og skal jobbe for.

Siden tidenes morgen har mennesket levd i pakt med naturen, tilpasset seg årstidene, vært jegere og sankere, temmet dyr til hushold og dyrket jorda. Samspillet med naturen har foregått så lenge at det ligger genetisk nedfelt i oss. 

Alle mennesker trenger forankring og tilknytning. De trenger å være del av et fellesskap basert på kultur og tradisjoner – være til nytte og være en del av en historie. De trenger også kontakt med naturelementene, dyr, natur og landskap. 

I dagens samfunn er det stadig flere barn og unge som sliter psykisk. De føler seg utilstrekkelige og mangler tilhørighet, mange fungerer ikke godt nok motoriskDe er utsatt for et stort kroppspress og krav om vellykkethet. Samtidig ser vi et samfunn som fjerner seg stadig lenger vekk fra det gamle levemønsteret med jordbruk, fangst og fiske som vår tradisjon og kultur er bygget på. Etablerte verdier er satt i spill.  

Menneskeheten er truet av pandemier. Vår jordklode er truet av klimaendringer og andre, store miljøutfordringer. Økologien er i ferd med å endres i negativ retning. FN’s bærekraftsmål er nå noe som alle og enhver må forholde seg til.  

Medlemsbarnehagene i Nettverk for natur- og gårdsbarnehager i Norge (NNG) har en pedagogikk som baserer seg nettopp på natur, dyr og bærekraftig økologi. Pedagogikken tar utgangspunkt i sammenhengen mellom naturelementene, samspillet mennesker og dyr imellom og forståelsen av mekanismene som styrer dette. Norske tradisjoner, verdier og kulturarv ligger i bunnen på det vi tilbyr barn og foreldre. Vår pedagogikk gjennomføres i sunne omgivelser som skaper robuste barn. 

Samfunnet har behov for barnehager som viderefører de verdiene og kvalitetene som ligger i våre medlemsbarnehagers pedagogiske tilbud. 

NNG skal arbeide for å synliggjøre og fremme behovet for denne pedagogikken i forhold til politikere og samfunn. NNG skal også bidra til å forsterke og utvikle medlemsbarnehagenes gode pedagogikk gjennom nettverksbygging, konferanser og kurs for medlemmene.