Barn og natur - temahefte 54 fra Norsk institutt for naturforskning

Barn og natur er et temahefte fra Norsk institutt for naturforskning. Heftet er basert på en nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur, og er et samarbeid mellom Nina, Høgskolen i Telemark, Norsk senter for bygdeforskning og Dronning Mauds Minne høgskole.

Temaheftet ble gitt ut i 2014, og er tillatt brukt, dersom vi angir kilde.

http://www.nina.no/archive/nina/pppbasepdf/temahefte/054.pdf

En avisartikkel fra Aftenposten om resultatene i temaheftet:

http://www.aftenposten.no/norge/--Ta-tilbake-leken-ute-i-naturen-91318b.html

Temaheftet presenterer hovedfunn fra en nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur.
Undersøkelsen er del av en treårig studie finansiert av Norges forskningsråd. Studien vil
bidra med kunnskap om innhold og meningsdannelse i barnas ulike naturerfaringer.
I tillegg til spørreundersøkelsen omfatter studien også en litteraturstudie og kvalitative
casestudier i barnehage, leirskole, organiserte uteaktiviteter og uteaktiviteter uten voksen
tilstedeværelse.

Hovedfunn:

• Barn i Norge generelt har god tilgang til både naturområder og andre lekeområder
nær hjemmet. Samtidig viser undersøkelsen at naturområdene er sjeldnere brukt enn nærmiljøet ellers.

• Foreldrene vurderer naturkontakt som betydningsfullt for barna. De er ganske fornøyd med omfanget av barnas naturkontakt, selv om det store flertallet likevel ønsker at sitt barn skulle vært noe mer ute i naturen.

• De viktigste opplevde hindrene for barnas bruk av natur- og grøntområder er i første rekke knyttet til tidsklemme på grunn fritidsaktiviteter og skolearbeid. I tillegg er trafikksituasjonen et viktig hinder for barnas bruk av nærmiljøet.

• Å leke i skogen er en aktivitet som ganske få barn deltar i det daglige. Bruk av trampoline, sykling/skating og lek utendørs er de vanligste sommeraktivitetene.

• Generelt deltar barna sjeldnere i uteaktiviteter om vinteren enn om sommeren.

• Undersøkelsen viser ikke tydelige forskjeller i aktivitetsmønstrene mellom kjønnene, men at gutter og jenter likevel gjør litt forskjellige ting i nærmiljøet.

• Yngre barn (6-9 åringer) leker eller oppholder seg mer i skog eller andre naturområder enn eldre barn (10-12 åringer), og de yngste deltar også oftest i turer til fots i skog og mark.

• Foreldre med lavere utdannings- og inntektsnivå er mer enige i at barnet oppholder seg mye i natur- og grøntområder gjennom skole og SFO enn foreldre med høyere utdannings- og inntektsnivå. Sistnevnte gruppering mener at barnets naturkontakt i større grad foregår i ferier og helger og ofte på hytta.

• Foreldreundersøkelsen viser at barnas deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter ikke nødvendigvis går på bekostning av det å være aktiv i nærmiljøet. Derimot viser undersøkelsen at de som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter er de minst aktive brukerne av nærmiljøet. Undersøkelsen viser at deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter følger sosiale skillelinjer, spesielt knyttet til foreldrenes utdanningsnivå.

• Transportetapper, enten til fots eller på sykkel, utgjør en betydelig del av barnas naturkontakt i hverdagen. Mer enn 60 % av skolebarna går daglig til skolen. For tre av fire ligger skoleveien helt eller delvis i naturomgivelser. Her finnes mange potensielle naturopplevelser og naturerfaringer.